Rezidenční místa 

Vyhlašovatel:   Centrum logopedie s.r.o.

na základě zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o  stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2017 pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

 

1. Seznam rezidenčních míst v oboru specializačního vzdělávání

Obor:   Klinická logopedie              Počet rezidenčních míst: 2

2. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami podle bodu 4. je do 1.8.2017

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

 

3. Způsob podání přihlášky:

Poštou na adresu:

Centrum logopedie s.r.o.

Kunětická 106

530 09 Pardubice

 

Obálka musí být opatřená zpáteční adresou uchazeče a označením „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2017 “.

 

4. Seznam příloh, které uchazeč předkládá s přihláškou:

       vyplněný osobní dotazník*

       lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců**

       výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců**

       neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti

       neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal

       potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

       přehled odborné praxe uchazeče

*) přílohy jsou spolu s přihláškou ke stažení na webových stránkách www.klinicka-logopedie.webnode.cz
**) nedokládá uchazeč zaměstnaný u vyhlašovatele

 

5. Kritéria pro hodnocení uchazečů:

A - Povinná kritéria dle vyhlášky č. 186/ 2009, Sb.:

1.    odborná způsobilost

2.    zdravotní způsobilost

3.    bezúhonnost

4.    zařazení do specializačního vzdělávání

B - Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení:

1.    motivace uchazeče pro specializační vzdělávání v oboru dotačního programu 20%

2.    motivace uchazeče ke  specializačnímu vzdělávání v Centru logopedie s.r.o. 30%

3.    dosavadní odborná praxe uchazeče 30%

4.    komunikační schopnosti 20%

6. Místo konání výběrového řízení:

Centrum logopedie s.r.o., ambulance klinické logopedie – pracoviště U Josefa 154, Pardubice.

 

7. Termín konání výběrového řízení:

 

Dne:   15.8. v 11:00

 

V případě dotazů kontaktujte jednatelku Centra logopedie s.r.o.:

Mgr. Světla Koubková
tel.: 774 321 021
email: logoped@centrum.cz

 

V Pardubicích dne 11. 7. 2017

 

Přílohy ke stažení v elektronické podobě:
Příloha 1 – Přihláška

Příloha 2 – Dotazník (2 listy + Stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy)

Ostatní povinné přílohy jsou vyjmenované v bodu 4. vyhlášení.